உங்களது பெயர்  -  நீங்கள் பிறந்த மாவட்டம் - பிறந்த தேதி மணி நிமிடம் - இவைகள் மிகமிக முக்கியமானவை  

இவைகள்துல்லியமாக இருக்கவேண்டும்  -  சரியான தகவல் அனுப்பினால்  -  துல்லியமாக ஜாதகம் கணிதுத்தரப்படும்39 , பக்கம் ஆயுள் கால ஜாதகம் கணிக்க  ரூபாய் 300, மட்டுமே 

விபரங்கள் ஆங்கிலத்தில் டைப் செய்யவும் 

 Get in contact with me!   Thanks for your messages...

*required

"Sorry, right-click is disabled." For your purpose using the website

This is a free homepage created with page4. Get your own on www.page4.com