சற்று இடைவேளைக்கு ப்பீன்னர் தொடரும்
  • அம்சம்
  • கேந்திரம்
  • திரிகோணம்
  • பணபரம்
  • உபஜெயம்
  • மறைவு ஸ்தானம்
  • ஆட்சி பெற்ற கிரகங்கள்
  • உச்சம் பெற்ற கிரகங்கள்
  • நீச்சம் பெற்ற கிரகங்கள்
  • மூல திரிகோணம் பெரும் கிரகங்கள்

ஜோதிட புத்தகங்கள்

 

"Sorry, right-click is disabled." For your purpose using the website

This is a free homepage created with page4. Get your own on www.page4.com