தமிழ் ஜோதிடம்: ஜோதிட அடிப்படை / நட்சத்திரங்கள்.

நமது சூரிய மண்டலத்தில் 27 நட்சத்திர மண்டலங்கள் உள்ளன. அவைகள் 27 நட்சத்திரங்கள் என்றும் ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் 4 பாதங்களாகவும் பிரிக்கப்படுகின்றன.

நட்சத்திரங்கள்

நமது வான மண்டலத்தில் குறிப்பாக நமது சூரிய மண்டலத்தில் இருபத்தியேழு நட்சத்திர மண்டலங்கள் உள்ளன அவை பன்னிரண்டு ராசி மண்டலங்களுக்குள் உள்ளன. இந்த பன்னிரண்டு ராசி மண்டலங்களும் பன்னிரண்டு மாதங்களை குறிக்கின்றன. ஒரு நட்சத்திர மண்டலம் நான்கு பாவங்களாக (முதலாம் பாவம், இரண்டாம் பாவம், மூன்றாம் பாவம், நான்காம் பாவம் ) பகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு ராசி மண்டலமானது ஒன்பது பாவங்களை கொண்டது.

அதாவது 27×4= 108 108/12=9 அதாவது ஒன்பது நட்சத்திர பாதங்கள் கொண்டது ஒரு ராசி. ஒரு நட்சத்திரம் 4 பாதம் என்றால் ஒரு ராசியில் 3 நட்சத்திரங்களின் பாதங்கள் இருக்கும். அதை கீழுள்ள அட்டவணைவிளக்கும்.

ஒரு உயிர் பிறக்கும்போது எந்த நட்சத்திரத்தில் மற்றும் எந்த நட்சத்திர பாவத்தில் பிறந்தாரோ அந்த நட்சத்திரத்தில் சந்திரன் குடி கொண்டு இருப்பார். அதுவே ஒருவருடைய ராசியாகும்.

 

 

"Sorry, right-click is disabled." For your purpose using the website

This is a free homepage created with page4. Get your own on www.page4.com