2015ம் ஆண்டின் சுப முகூர்த்த நாட்கள்

லக்னமே வாழ்க்கை 

லக்னாதிபதி

எந்த வீட்டில்

இருந்தால் 

என்ன பலன்?

 ஆயுள்  

முழுவதுமனபலன்கள்   

39 பக்கம் முழுமையான் ஜாதகம் கணிக்க வேண்டுமா

 ஜாதகம் கணித்து அனுப்புவதற்கு   Rs, 300

முப்பத்தி ஒன்பதுபக்கம், ஆயுல்கல ஜோதிடம், மற்றும் லக்னம் என்ன .விதியின் பயன் இங்கு இதுவோ. தின ஓரையில் பயன்கள்,

என்ன?கடன் தீர - ஜோதிடம் கூறும் வழி, பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் கவனத்திற்கு,

இவைகள் அனைத்தும் உங்கள் கைகளுக்குள் Rs 300

 

"Sorry, right-click is disabled." For your purpose using the website

This is a free homepage created with page4. Get your own on www.page4.com